מה חדש |  דרושים  |  צור קשר |  עמוד הבית

תנאי השימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר חברת די אנד איי (להלן : "D&I"). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש") ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות הוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר לרבות לעניין פרטיות.

 השימוש באתר, או בחלק ממנו, יכול ויתאפשר גם באמצעות יישומים ייעודיים שלD&I ברשתות חברתיות שונות, לפי בחירת D&I  (להלן: "היישומים"). תנאי שימוש אלה יחולו באופן מלא גם על כל שימוש ביישומים, כאמור, ובכל מקום בתנאי שימוש אלה בהם נאמר "האתר" תהייה הכוונה גם ליישומים. למען הסר ספק, מובהר כי השימוש ביישומים עשוי להיות כפוף גם לתנאי השימוש של אותן רשתות חברתיות, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וכל הסכם מחייב אחר המצוי באתר זה.

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ללא הסתייגות. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים ואין בהם כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש, ולא ישמשו בפרשנות תנאי שימוש אלה.

 

מהות האתר

האתר הינו בבעלות D&I ומופעל על ידה, ומהווה אתר תדמיתי, המספק במסגרת זו, ובכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה, מידע ותכנים הקשורים בפעילותD&I , וכן מאפשר חיפוש משרות ופניה לשירות לקוחות.   

 

השימוש באתר

תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש על ידי המשתמשים באתר, והם עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של D&I. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש מוזמן לפנות ל- D&I.

 

שימושים אסורים באתר

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות אישיות שאינן מסחריות בלבד. כל שימוש אחר, ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי D&I, אסור בהחלט, ובכלל אלה אסורים כל השימושים המפורטים להלן: 

אין להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

אין לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים ו/או בעיצובים מתוך האתר, לרבות בתכני אתרי אינטרנט אחרים אשר אליהם יש קישוריות באתר, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת שאינה למטרה אישית ו/או בלתי מסחרית.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, גלויה או סמויה, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורתהמשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, או תכנים אחרים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

אין לשבש או להפר כל זכות של צד שלישי באמצעות האתר ו/או על גבי האתר, לרבות הזכות לפרטיות.

 אין להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

שימוש אסור כמפורט לעיל על ידי משתמש עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל תוכן הכלול בו הינם של D&I בלבד או של צד שלישי, אשר הרשה ל- D&I להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר ל- D&I בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על המשתמש עצמו ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ- D&I. בנוסף, אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, זולת אם התקבל אישור D&I לכך מראש ובכתב.


יובהר, לצרכי תנאי שימוש אלה זכויות קניין רוחני משמען זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, רעיונות, שיפורים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר.

מבלי לגרוע מהאמור, סימני המסחר ולרבות אובייקטים הקשורים למוניטין של קבוצת D&I, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, ומודעות הפרסומת של D&I הינם קניינה של D&I בלבד,  ואין לעשות בהם כל שימוש בלא הסכמת D&I בכתב ומראש.

העלאת תכנים לאתר מכל סוג שהוא, לרבות בהרשאה, הינה באחריות הבלעדית של כל משתמש. בעצם מסירת והעלאת תכנים (ככל שהדבר אפשרי באתר), המשתמש מאשר ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות כי למשתמש  הרשאה כדין להעלותם, על פי תנאי האתר.

באתר עשויים להיכלל קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע"י D&I. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה או באחריותה של D&I והיא אינה מפקחת על כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אתרים כאמור.

 

אחריות

השימוש באתר נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

האתר בכללותו, וכל התכנים באתר, מוצעים למשתמש כמות שהם (AS IS).D&I  אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן, ואין בתוכן להוות כל המלצה ו/או חוות דעת, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על תוכן באתר ובכלל זה על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו המלאה והבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו ביחס לתוכן המועלה באתר, והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה ביחס לתכני האתר לרבות לתוכן המסופק על ידי D&I ו/או לתוכן של צד שלישי, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש באתר ו/או בשל הסתמכות על תוכן כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.  


הגבלת חבות ושיפוי

D&I ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן הכלול בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. D&I ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים, צפוי ושאינו צפוי, הנובעים ו/או הקשורים באתר, או בכל תוכן הכלול בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע בגין (א) שימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר (כולו או חלקו) ו/או בכל תוכן הכלול בו, מכל סיבה שהיא; (ב) תוכן ו/או הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר; (ג) שימוש או הסתמכות על תכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי D&I ובין על ידי צדדים שלישיים ו/או נזקים אשר נגרמו בשל שימוש ו/או הסתמכות כאמור; (ד) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע באתר ו/או בתוכן הכלול בו (כולו או חלקו) על ידי צדדים שלישיים; ו/או (ה) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות של כל תוכן הכלול בו (כולו או חלקו), מכל סיבה שהיא, ולרבות הפרעות הנובעות משיבושים או מכשלים ברשתות תקשורת ורשת האינטרנט.

אין בהגבלת החבות, בכדי לגרוע מכל הגבלת חבות אחרת המפורטת באתר ו/או לה זכאית D&I על פי דין.  

בקשר לכל שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי באתר ובכלל זה בקשר לכל טענה ו/או דרישה שתועלה נגד D&I על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי על ידי משתמש באתר, המשתמש מתחייב לשפות את D&Iו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

מבלי לגרוע מזכויותיה על פי דין,  D&I תהא רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה לפי שיקול דעתה.

 

שינויים באתר ובתנאי השימוש

D&I רשאית לשנות בכל עת ומעת לעת את תנאי השירות ו/או מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפו וזמינותו של התוכן הכלול בו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ו/או בתנאי השימוש לפי שיקול דעתה הבלעדיוהכל בלא צורך להודיע על כך מראש.

נוסח תנאי השימוש המחייבים והקובעים בכל מועד הינו זה המפורסם באתר.

 

סמכות שיפוט

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש באתר ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 

התיישנות

מבלי לגרוע בתנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד D&I ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש תוגבל לתקופה של 6 חודשים, וכי באמור לעיל יש כדי להוות הסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

 

כללי
אם בית משפט או רשות מוסמכת אחרת יפסקו שתנאי שימוש אלה אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, כולם או מקצתם, אזי התוקף של ההוראות האחרות של תנאי שימוש אלה ושל ההוראות הנדונות הנותרות לא יושפע עקב כך. בנוסף, בנסיבות כאמור ובמקרה שישנו תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר יחול אותו תנאי דומה ואכיף.

שום ויתור מצד D&I על כל הוראה הנכללת בתנאי שימוש אלה לא יתפרש כויתור על כל הפרה קודמת או על כל הפרה עתידית של כל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה. 

אם לא נאמר באופן מפורש אחרת בתנאי שימוש אלה, אזי שום דבר מהנאמר בתנאי שימוש אלה לא יקנה כל זכות או כל הטבה אחרת לצדדים שלישיים.

 
כל הזכויות שמורות לקבוצת י.ש. האחים יעקובי בע"מ
תנאי שימוש